Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

9μερα στά πλακάκια στής Μαρίας Συνοδινού

Επάκουσον ημών, ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν, και ίλεως, ίλεως γενού ημίν, Δέσποτα επί ταις αμαρτίαις ημών και ελεήσαι ημάς.
Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.


Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείαις της παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα - ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου,  των εν αγίοις πατέρων  ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος πατριαρχών Αλεξανδρείας, Νικολάου του εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος των θαυματουργών των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και Δημητρίου του μυροβλήτου, Θεοδώρου του Τήρωνος και Θεοδώρου του Στρατηλάτου· των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων· ευπρόσδεκτον ποίησον την δέησιν ημών· δώρησαι ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών· σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερύγων σου· αποδίωξον αφ' ημών πάντα εχθρόν και πολέμιον· ειρήνευσον ημών την ζωήν· Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνυρωπος.


Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία· ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου... ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμω, και εξ αυτών πεντακισχιλίους άνδρας χορτάσας, Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σίτον, τον οικον και το έλαιον, και πλήθυνον αυτά εν τη αγία Εκκλησία, τη πόλει και τη νήσω ταύτην, εν τοις οίκοις των εορταζόντων και εις τον κόσμον σου άπαντα·   και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον.
Ότι συ ει ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπατα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου Πατρί και το παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ,
δια παντός η αίνεσις αυτού εν τω στόματι μου.
Εν τω Κυρίω επαινεθήσεται η ψυχή μου·
ακουσάτωσαν πραείς, και ευφρανθήτωσαν.
Μεγαλύνατε τον Κύριον συν εμοί,
και υψώσωμεν το όνομα αυτού επί το αυτό.
( Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσε μου,
και εκ πασών των θλίψεων μου ερρύσατο με. )
Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίσθητε
και τα πρόσωπα υμών ου μή καταισχυνθή.
( Ούτος ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού
και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. )
Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτόν
και ρύσεται αυτούς.
( Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος·
μακάριος ανήρ, ος ελπίζει επ΄αυτόν.
Φοβήθητε τον Κύριον, πάντες οι άγιοι αυτού,
ότι ούκ έστιν υστέρημα τοις φοβουμένοις αυτόν. )
Πλούσιοι επτώχευσαν.........

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν· οι δε εκζητούντες τον Κύριον, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.
«Ἐν τῇ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον
οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε. Μετέστης πρός τήν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς,
καί ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν».


Χτές τό άπόγευμα ήμουν στον Θεολόγο όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι στα 9μερα τής Παναγίας. Έκεί λοιπόν μετά τόν έσπερινό τήν σχετική όμιλία και τήν άπόλυση, παιδιά κορίτσια και άγόρια τού χωριού ντυμένα μέ παραδοσιακές τοπικές ένδυμασίες χόρεψαν στο προαύλιο της έκκλησίας τά δημότικά τραγούδια μας. Συγκινημένος και δακρυσσμένος άπό χαρά άναστέναξα και είπα χαμηλόφωνα Άχ! Έλλάδα μου! .... τό άκουσε ό παπούλης πού καθόταν δίπλα μου και γυρίζει και μού λέει: