Αγαπητοί μας φίλοι και ευλαβείς χριστιανοί, συνδράμετε το έργο που ξεκινάμε της ανέγερσης ναού. Το μικρό μας εκκλησάκι με τις 20 καρέκλες και την τζαμαρία δεν μας χωράει πιά. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός για την ανέγερση του Ιερού Ναού -Εθνική Τράπεζα: 639 / 001807 – 44-ΙΒΑΝ: GR15 0110 6390 0000 6390 0180 744

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

«Λάβετε, φάγετε…» «Πίετε εξ αυτού πάντες…» Περί των τεσσάρων ειδών κοινωνίας με τον Θεό στην Ορθόδοξη Εκκλησία«Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ»


Πατέρες και αδελφοί,
Η ένωσις και κοινωνία μας με τον Θεό σε γενικότερες γραμμές γίνεται με δύο τρόπους. Με την μυστική κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου και με την πνευματική κοινωνία. Ο δεύτερος τρόπος διαιρείται εν συνεχεία σε τρεις άλλους τρόπους. Γι’ αυτό, στον παρόντα λόγο με σας ομιλήσω γι’ αυτούς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κοινωνήσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό, φέροντας μαρτυρίες από την Θεία Γραφή και τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων.
1. Η πρώτη και σπουδαιότερη κοινωνία μας με τον Χριστό γίνεται με την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος Του. Ένας χριστιανός που δεν πιστεύει ότι το φαινόμενο ψωμί και κρασί είναι αληθώς το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας, είναι ένας αιρετικός και ξένος προς την αληθινή πίστι του Χριστού, ο Όποιος λέγει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (6,55). «Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις, και το αίμα μου αληθώς έστι πόσις». Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας λέγει τα έξης: «Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχί κοινωνία του αίματος του Χριστού έστι; τον άρτον ον κλώμεν, ουχί κοινωνία του σώματος του Χριστού έστιν;» (Α' Κορ. 10,16).
Όποιος λοιπόν κοινωνεί αναξίως, γίνεται ένοχος, όπως λέγει ο ίδιος ο Απόστολος, «Ος αν εσθίη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έσται του σώματος και του αίματος του Κυρίου» (Α' Κορ. 11,27). Ο χριστιανός όμως που κοινωνεί με φόβο, ευλάβεια και προετοιμασία, αξιώνεται αναρίθμητων δωρεών, στις όποιες οι σπουδαιότερες είναι οι έξης:
α) Ενώνεται με τον Χριστό κατά χάριν, διότι όπως λέγει το χωρίο: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ» (Ιωάν. 6,56)
β) Συμμετέχει στην αιώνιο ζωή, όπως λέγει το χωρίο: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον (Ιωάν. 6,54).
γ) Θα αναστηθή την ημέρα της κρίσεως, όπως λέγει το χωρίο: «Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ενθ. ανωτ.).
δ) Δημιουργεί κατοικία ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, όπως λέγουν τα χωρία: «κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφεσ. 3,17) και «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τω πατρί μου και υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν» (Ιωάν. 14,20) και άλλα.
ε) Όποιος κοινωνεί τον Χριστό έχει Αυτόν ζώντα μέσα του «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20), και «τεκνία μου, ους πάλιν ωδίνω, μέχρις ου μορφωθή Χριστός εν υμίν!» (Ενθ. ανωτ. 4,19).
στ) Προοδεύει και αυξάνεται στα πνευματικά έργα, κατά το χωρίο: «αληθεύοντες δε εν αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα, ος εστιν η κεφαλή, ο Χριστός» (Εφεσ. 4,15).
ζ) Καθαρίζει από αμαρτίες, αγιάζει, φωτίζει και χαρίζει την αιώνια ζωή. (Από την ευχή της Θ. Μεταλήψεως του αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού).
η) Επιφέρει τον αγιασμό σώματος και ψυχής, εκδιώκει τις φαντασίες και καθαρίζει από τα πάθη, δίνει παρρησία προς τον Θεό, φωτισμό και ενίσχυσι για την αύξησι των αρετών και την τελειότητα (6η ευχή Θ. Μεταλήψεως του αγίου Βασιλείου).
θ) Επιφέρει πνευματική χαρά, υγεία σώματος και ψυχής, κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας.
Αυτοί και άλλοι πολλοί ακόμη είναι οι πνευματικοί καρποί τους οποίους αποκτά ο πιστός που προσέρχεται συχνά και με καλή προετοιμασία στην Θεία Ευχαριστία. Αυτός που δεν προσέρχεται σ’ αυτό το Μυστήριο, ποτέ δεν θα μπορέση να προοδεύση στην εργασία των αρετών, διότι δεν παραμένει μέσα στον Χριστό και Εκείνος μέσα του, καθώς λέγει και ο Ίδιος: «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15,4).
2) Ο δεύτερος τρόπος κοινωνίας και ενώσεως με τον Χριστό γίνεται με την προσευχή του Ιησού, κατά την οποία ο νους βυθίζεται στην καρδιά και εκεί λέγει συνεχώς το: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό».
α) Η προσευχή που γίνεται με τον νου στην καρδιά έχει μεγάλη σημασία, διότι ενώνεται η ψυχή μας με τον Ιησού Χριστό και δι’ Αυτού με τον Πατέρα, διότι η μόνη οδός που οδηγεί στην ένωσι με τον Πατέρα είναι ο Χριστός, όπως λέγει ο Ίδιος: «ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι’ εμού» (Ιωάν. 14,6).
β) Η καρδιακή προσευχή προσφέρει την δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα να κατοικήση και εργασθή στην καρδιά μας και να ενωθούμε εμείς με το Πνεύμα. Αυτή η ένωσις με την ακατάπαυστη προσευχή ομοιάζει με την νύμφη που αγαπά πάρα πολύ τον Νυμφίο Χριστό και δεν θέλει ποτέ να αποχωρισθή απ’ Αυτόν.
3) Ο τρίτος τρόπος κοινωνίας με τον Δημιουργό Θεό μας γίνεται με την εφαρμογή των εντολών Του και την απόκτησι των αρετών.
α) Αυτή η συγκατοίκησις με τον Ιησού φανερώνεται στην Γραφή από τον Ιδιο, όταν λέγη: «Εάν τις αγαπά με τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτώ ποιήσωμεν» (Ιωάν. 14, 23), ενώ σε άλλο κεφάλαιο λέγει: «ε¬άν τας εντολάς μου τηρήσητε μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη» (Ιωάν. 15,10).
β) Ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει ότι η ομοιότης και ενωσίς μας με τον Θεό επιτελείται μόνο με την εφαρμογή των θείων εντολών (Λόγος περί σωτηριώδους γνώσεως).
γ) Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, όσον άφορα την ένωσί μας με τον Θεό, λέγει: «Ο λόγος του Θεού και Πατρός ευρίσκεται μυστικά σε κάθε μία από τις εντολές Του, οπότε αυτός που δέχεται τον λόγο του Θεού δέχεται τον Θεό.
δ) Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλώντας για την θέωσι του άνθρώπου με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, λέγει: «Οι εντολές του Θεού παρέχουν όχι μόνο την γνώσι, αλλά και την θέωσι».
4. Ο τέταρτος τρόπος κοινωνίας με τον Χριστό γίνεται με την ακρόασι των λόγων του Θεού.
α) περί αυτού μας ομιλεί η Καινή Διαθήκη: «πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγον επίστευσαν, και εγενήθη ο αριθμός των ανδρών ωσεί χιλιάδες πέντε» (Πράξ. 4,4).
β) Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι: «η πίστις εξ ακοής, η δε ακοή διά ρήματος Θεού» (Ρωμ. 10,17)
γ) Εάν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου είναι η αληθινή βρώσις και πόσις, τότε ο λόγος του Κυρίου γενόμενος δεκτός από τους πιστούς γίνεται σ’ αυτούς «πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον (Ιωάν. 4,14) και «άρτος ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς» (Ιωάν. 6,58) ενώ κατά τον άγιο Δαμασκηνό λέγεται μάννα της αφθαρσίας και μάννα το μυστικό.
Ο Απόστολος Παύλος διά της ακοής δέχθηκε τον λόγο του Θεού, όταν προσκλήθηκε με το θείο φως στον δρόμο προς Δαμασκό και φωνή άκουσε εξ ουρανού. Η Σαμαρείτης διά της ακοής λαμβάνει τον λόγο του Θεού, ενώ πάλι οι Σαμαρείται πιστεύουν και βαπτίζονται από το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου (Πράξ. 8,5 6,12) και λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα (Πράξ. 8,14,18).
Πατέρες και αδελφοί, σάς έφερα μερικές από τις σπουδαιότερες μαρτυρίες της Γραφής και των Αγίων Πατέρων, οι όποιες με μας βοηθούν στην πορεία μας για μία ακατάπαυστη ένωσι με τον Νυμφίο Χριστό. Ο ιδιαίτερος και αγιώτερος τόπος, όπου επιτυγχάνεται αυτή η πολύτροπος κοινωνία μας με τον Χριστό είναι η Εκκλησία μας. Εκεί όλοι οι πιστοί μας, ερχόμενοι με ευλάβεια και πίστι στις Ιερές ακολουθίες, ευρίσκονται σε μία ατμόσφαιρα μυστική και κοινωνούν με τον νου, την καρδία, την προσευχή και την συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Προπαντός η λειτουργική Θυσία είναι η τελεία έκφρασις της ενώσεως με τον Κύριό μας. Η μνημόνευσις ονομάτων των χριστιανών στην Προσκομιδή, και όταν αυτοί είναι μεν αμαρτωλοί αλλά μετανοημένοι, δίνει την ευλογία της κοινωνίας αοράτως των ψυχών με τον Σαρκωθέντα και Αναστάντα Κύριο, ο Οποίος παρέχει ενίοτε και την σωματική των θεραπεία.
Είθε το έλεος και οι οικτιρμοί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποιος είναι ο Λόγος του Θεού να έλθη και κατασκηνώση μέσα μας με τους ανωτέρω τέσσαρας τρόπους που συνοπτικά αναφέραμε.

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Αναμνήσεις από το μέλλον

Στην παλιά Βυσωκά, το " Απάνω χωριό " έτσι όπως συνήθιζαν και συνηθίζουν ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι του Σκεπαστού να αποκαλούν το μέρος στο οποίο ήταν χτισμένο το χωριό περίπου 180 χρόνια πριν........ εκεί έλεγε η μάνα μου ζουσε ενας γεράκος που μαζευε γύρω του τα παιδιά και τους έλεγε: τα παλιά τα χρόνια ο Θεός ηταν τόσο κοντά στους ανθρώπους που οι αγελάδες του έγλυφαν τα πόδια!!! Ίσως τον συναντήσουμε στις 2 του Μάη φέτος και το πεί και σε μας.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Πέρασε ένας χρόνος......που κοιμήθηκε η Μάνα….σήμερα 1 Μαρτίου έγινε
 το μνημόσυνο της, στην Παναγία.


Παιδιά, εγγόνια, συγγενείς και φίλοι ήταν όλοι εκεί.
Πώς μπορούσαν να μην είναι, η Μάνα προσευχόταν 
και παρακαλούσε για όλους.Η εγγονή με το μοναδικό και όμορφο όνομα
 της γιαγιάς, η Ακριβή .

Αχ!!! μεγάλος ο καημός ,όταν αποχωρίζεσαι
 την μία και μοναδική, την Mάνα...

Εμπειρίες και βιώματα προσευχής ........ από μικρό παιδί την εβλεπα να κρατάει το καντήλι πάντα αναμένο, να θυμιάζει, ( δεν προλάβαινα να της πηγαίνω καρβουνακια και λιβανάκια, τωρα δεν εχω που να τα αποθηκευσω) και  να κλείνεται στην κρεβατοκάμαρα που ηταν τα εικονίσματα και με τις ώρες να προσεύχεται, (οταν καμμια φορα εχανε το κομποσχοίνι δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αναστατώναμε όλο το σπίτι μεχρι να το βρούμε, ο πειρασμός το εκρυψε ελεγε), ........ μνήμες με την μάνα μου, πού τώρα διανύοντας την εκτη δεκαετία της ζωής μου  παρ' ολο που είμαι παπάς τώρα  αρχίζω να αντιλαμβάνομαι το μεγεθος και την αξία της προσευχής.

Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω οτι όλα αυτα που διαβαζουμε στα συναξάρια, οι βίοι των αγίων, του μεγάλου αντωνίου π.χ. ο αόρατος πόλεμος που γραφει ο Νικόδημος ό Αγιορείτης, δεν ειναι συμβολικα κείμενα γραμμένα από εξυπνους χριστιανους με σκοπό μόνο και μόνο να διαπαιδαγωγήσουν τους συγχρονούς τους και τις επόμενες γενιές αλλα πραγματικότητες που συμβαίνουν στον πνευματικό κόσμο, εναν κόσμο που ξεκλειδώνεται  και γίνεται κατανοητός μόνο με το κλειδί της προσευχής.Δυό λόγια από την Αννα Κωστούρου επιτρόπου της ενορίας μας στή μνήμη της αξιαγάπητης μητέρας και γιαγιάς Ακριβής

      Όλοι εμείς που γνωρίσαμε την αξέχαστη αδελφή μας Ακριβή πέρασε ένας χρόνος που έφυγε απο κόντα μας για τα ουράνια σκηνώματα. Σήμερα με την επιμνημόσυνη δέηση μας, δέξου την αγάπη μας, που σου στέλνουμε σαν μια πνευματική ανθοδέσμη απο λουλούδια σεβασμού, λουλούδια ευγνωμοσύνης, λουλούδια ευχαριστίας. Αν και λίγο καιρό έζησες κοντά μας ήταν όμως αρκετός για να μας διδάξεις την ταπεινοφροσύνη, τη σεμνότητα και την αγάπη. Μόνο άξια συγχαρητηρίων, σ'ευχαριστούμε πολύ για το βλαστάρι που μας χάρισες. Τον καλό ποιμένα, τον στοργικό πατέρα, τον ταπεινό άνθρωπο, που με την  υπομονή, την πραότητα και την αγάπη, μας περιβάλει στη πατρική του αγκάλη. Ναι αδερφή μας Ακριβή όχι μόνο στο όνομα αλλά και στις χάρες. 

Σε παρακαλούμε αδελφή μας απο εκεί που βρίσκεσαι να μεσιτεύσεις ώστε να προστατεύει ο καλός θεός τον πατέρα Θεαγένη την οικογένειά σου και εμάς, απο κάθε κακό εχθρό έως ότου αξιωθούμε να φθάσουμε και εμείς στην Ουράνια Πολιτεία.

Αιωνία η σου η μνήμη αδερφή μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 Αποτέλεσμα εικόνας για μαρτιος φωτογραφιες
ΚΥΡΙΑΚΗ    1  Μαρτίου  7:30 π.μ.   Ορθοδοξίας Θ. Λειτουργία       (Π. Ελεούσα)
Τετάρτη         4  Μαρτίου  7:00 μ.μ.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία   (Π. Ελεούσα)
Παρασκευή   6  Μαρτίου  7:00 μ.μ.   Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ                    (Π. Ελεούσα)
ΚΥΡΙΑΚΗ     8  Μαρτίου  7:30 π.μ.   Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ                        (Αγ. Ανδρέας)
Τετάρτη       11  Μαρτίου  7:00 μ.μ.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία  (Π.Ελεούσα)
Παρασκευή 13  Μαρτίου  7:00 μ.μ.  Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ                    (Αγ. Ανδρέας)
ΚΥΡΙΑΚΗ  15  Μαρτίου  7:30 π.μ.   Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ Σταυροπροσκυνήσεως (Π.Ελεούσα)
Τετάρτη       18 Μαρτίου  7:00 μ.μ.  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία        (Π.Ελεούσα)
Παρασκευή  20 Μαρτίου  7:00 μ.μ.   Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ                         (Π.Ελεούσα)         


Σάββατο       21 Μαρτίου  7.30 π.μ.              Θεία Λειτουργία                  (Π.Ελεούσα)   
Σάββατο 21 Μαρτίου  Ημερήσια Εκδρομή  
    Ι. Μονή Κερνίτσας & Βυτίνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ   22 Μαρτίου  7:30 π.μ.   Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ                           (Π.Ελεούσα)
Τετάρτη       25 Μαρτίου  7:30 π.μ.    Ευαγγελισμός της Θεοτόκου      (Π.Ελεούσα)
Παρασκευή  27 Μαρτίου  7:00 μ.μ.   Ακάθιστος Ύμνος                         (Αγ. Ανδρέας)
ΚΥΡΙΑΚΗ   29 Μαρτίου  7:30 π.μ.    Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Μαρίας Αιγυπτίας(Αγ. Ανδρέας)