Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ὑπὲρ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ιωσήφ, τοῦ προχειριζομένου Διακόνου τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Καὶ μετὰ τὸ ‘Αμήν, ἀνισταμένου τοῦ χειροτονουμένου ἐμφανίζει τοῦτον ὁ ‘Αρχιερεὺς τῶ λαῶ καὶ περιτίθησι τὸ Ὀράριον τὸν άριστερὸν αὐτοῦ ὦμον, λέγων ἐκφώνως «Ἄξιος»

Καὶ ψάλλεται τὸ «Ἄξιος» τρὶς παρὰ τῶν τοῦ Βήματος. 

Εἶτα ἐπιτίθησιν ὁ ‘Αρχιερεὺς ἑκατέρα χειρὶ τοῦ τὰ ἐπιμάνικα, λέγων ἐκφώνως «Ἄξιος»

Καὶ ψάλλεται τὸ «Ἄξιος» τρὶς παρὰ τοῦ α΄ χοροῦ.
Εἶτα στρέφων ὁ ‘Αρχιερευς τὸν χειροτονηθέντα κατενώπιον τοῦ Λαοῦ, λέγει ἐκφώνως «Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου.» 

Καὶ ψἀλλεται τρίς, ἅπαξ παρὰ τῶν ἐν τῶ Βήματι καὶ παρ΄ἑκατέρου τῶν χορῶν, «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμὼν; Σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.

Εἶτα ὁ ‘Αρχιερεὺς δίδωσιν αύτῶ ἀγάπην, ἤτοι ἀσπάζεται αὐτὸν εἰς τὸ μέτωπον, ὁ δὲ χειροτονούμενος ἀσπάζεται τὴν χεῖρα τοῦ Ἀρ
χιερέως.

Εἶθ’ οὕτως συνεχίζεται ἡ θεία Λειτουργία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.