Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Και διά τούτο ανείλε τόν αυτόν Παυλίνον ο βασιλεύς Θεοδόσιος.

Συνέβη δε μετά χρόνον εν τω προϊέναι τον βασιλέα Θεοδόσιον εις την εκκλησίαν εν τοις αγίοις θεοφανίοις τον μάγιστρον Παυλίνον αηδισθέντα εκ του ποδός απρόϊτον μείναι και εκκουσσεύσαι. Προσήνεγκε δε τω αυτώ Θεοδοσίω βασιλεί πένης τις μήλον Φρυγιατικόν παμμέγεθες πολύ εις πάσαν υπερβολήν. Καί εξενίσθη ο βασιλεύς και πάσα η σύγκλητος αυτού· και ευθέως ο βασιλεύς, δεδωκώς τω προσαγαγόντι το μήλον νομίσματα εκατόν πεντήκοντα, έπεμψεν αυτό τη Αυγούστη Ευδοκία· και η Αύγουστα έπεμψεν αυτό Παυλίνω μαγίστρω, ως φίλω του βασιλέως· ο δέ μάγιστρος Παυλίνος, αγνοών ότι ο βασιλεύς έπεμψεν αυτό τη Αυγούστη, λαβών έπεμψεν αυτό τω βασιλεί Θεοδοσίω, ως εισέρχεται εις τό παλάτιον. Καί δεξάμενος αυτό ο βασιλεύς εγνώρισεν αυτό και απέκρυψεν αυτό· και καλέσας την Αύγουσταν επηρώτησεν αυτήν, λέγων, Πού εστι τό μήλον ό έπεμψά σοι; η δε είπεν ότι έφαγον αυτό. Και ώρκωσεν αυτήν κατά της αυτού σωτηρίας ει έφαγεν αυτό ή τινι αυτό έπεμψε. Και επωμόσατο ότι Ουδενί αυτό έπεμψα, αλλ΄ ότι αυτή αυτό έφαγε. Και εκέλευσεν ο βασιλεύς ενεχθήναι τό μήλον, και έδειξεν αυτή αυτό. Και ηγανάκτησε κατ΄ αυτής, υπονοήσας ότι ως ερώσα τω αυτώ Παυλίνω έπεμψεν αυτώ το μήλον και ηρνήσατο. Και διά τούτο ανείλε τόν αυτόν Παυλίνον ο βασιλεύς Θεοδόσιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.